OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI KORONA JV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Opublikowano 3 lipca 2024 roku

Zarząd spółki KORONA JV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 25 czerwca 2024 roku Zarządy obu łączących się spółek, to jest:

  1. spółki Korona JV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000056009, numer NIP: 5262281014, REGON: 014845181, o kapitale zakładowym w kwocie 800.000,00 złotych („Spółka Przejmująca”),
    oraz
  2. spółki Allied Solutions Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łyżwiarskiej 1 lok. 11, 02-505 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000276959, numer NIP: 5213427073, numer REGON: 140857835, o kapitale zakładowym w kwocie 60.000,00 złotych („Spółka Przejmowana”),

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia („Plan Połączenia”) wyżej wskazanych Spółek.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 2¹ KSH, niniejszym nieodpłatne udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z wszystkimi załącznikami.

KORONA JV. Sp. z o.o.

Oferujemy produkty wspomagające procesy odwadniania, sedymentacji, filtracji, flotacji, środki do zwalczania piany w procesach technologicznych, dyspergatory, superabsorbanty, środki do eliminacji metali ciężkich ze ścieków.

Oferowane przez nas polimery służą do produkcji między innymi: wody pitnej, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, odwadniania osadów, procesów filtracji, flotacji i sedymentacji we wszystkich przemysłach, wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu.