Produkty chemiczne


Koagulanty

Oferujemy szeroką gamę koagulantów o zróżnicowanym składzie chemicznym. Są to poliaminy, polyDADMAC oraz blendy syntetyczno-mineralne. Mogą być one stosowane samodzielnie lub z nieorganicznymi solami glinu, dając duże oszczędności w zużyciu koagulantów, sięgające aż 30-60%. Jednocześnie zmniejszają radykalnie czas koagulacji oraz masę wytworzonych osadów, co pozwala redukować koszty ich odwadniania.

products-coagulants.jpg


Flokulanty

Flokulanty powodują agregację zawiesiny ciała stałego w fazie wodnej, co ułatwia oddzielenie obu tych faz od siebie. Po flokulacji osadu można go odwodnić, bądź zagęścić na każdym urządzeniu mechanicznym przewidzianym do tego celu. Flokulanty produkowane przez SNF są kopolimerami poliakryloamidu, pozwalającego wytwarzać flokulanty anionowe, niejonowe i kationowe o pełnym zakresie ciężarów cząsteczkowych, co umożliwia właściwy dobór polimeru do specyfiki procesów technologicznych, które odbywają się w przedsiębiorstwach naszych Klientów.
Oferujemy produkty w postaci: stałej (proszek, perełki), emulsji oraz cieczy.

products-flocculants.jpg


Chemia pomocnicza

Oferujemy wysokiej jakości chemię pomocniczą, produkowaną przez francuski koncern SNF.
W jej skład wchodzą takie produkty jak:

  • METALSORB - do głębokiej redukcji jonów Me++ ze ścieków przemysłowych
  • FLOSPERSE - dyspergatory, środki antyinkrustacyjne do stosowania w środowisku wodnym
  • FLOFOAM - środki przeciwpienne
  • ODORFLO - środki zwalczające odory
  • FLOSET - superplastyfikatory i zagęszczacze
  • AQUASORB - zwiększanie retencji wody

oraz wiele innych środków chemicznych.

products-auxiliary.jpg